İLAN

PTT SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN

1 ADET ARAÇ SATILACAKTIR

 

1- İhale Konusu: Kulübümüze ait 1 adet Minibüs açık artırma ile satılacaktır.

S.NO PLAKA NO TAŞITIN CİNSİ MARKASI MODELİ MUHAMMEN BEDELİ Geçici Teminat Tutarı
1 06 FU 7477 MİNİBÜS PEUGEOT 2001 25.000,00 TL 1000,00 TL

 

2-İhalenin Yeri ve Şekli:

 1. a) İhale usulü : Pazarlık Usulü (Açık Artırma)
 2. b) İhalenin ve Açık Artırmanın yapılacağı adres: (PTT Genel Müdürlüğü Ek Bina 1. Kat Eğitim Daire Başkanlığı Toplantı Salonu /ANKARA)
 3. c) İhale tarih ve saati : (19/08/2021 Perşembe günü saat: 10.00)

 

Satışa sunulan araç PTT Ambarı – Oğulbey, Gölbaşı/ANKARA adresinde olup, iş günlerinde 09.00–11.30 ile 13.30–16.30 saatleri arasında görülebilir.

 

3- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler,

 1. a) Teklif mektubu
 2. b) Geçici teminat,
 3. c) Tüzel kişiler için, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge veya belgeler (İmza sirküleri, varsa vekaletname ve vekilin imza beyanı)

 

4- İhaleye katılamayacak olanlar

4.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamaz:

 1. a) İhale yapan spor kulübü ihale yetkilileri,
 2. b) İhale yapan kulübün ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
 3. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri.

4.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

 

5-Tekliflerin sunulması

5.1. İhaleye ait teklif mektubu ve teminata ilişkin belge dahil istenen tüm belgeler bir zarf içine konularak Sanayi Cad. N0:9 Kat : 1 PTT Genel Müdürlüğü Ek Bina 118 Nolu oda adresine  sunulur.

5.2. İstekli veya teklif vermeye yetkili kılınan kişi tarafından zarfın ağzı kapatılarak imzalanır ve tüzel kişi ise kaşelenir veya mühürlenir. Bu zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı, açık adresi veya bu bilgileri taşıyan kaşesi, teklifin hangi ihaleye ait olduğu ve ihaleyi yapan birimin açık adresi (PTT SPOR KULÜBÜ- İHALE KOMİSYONUNA – PAZARLIK USULÜ ARAÇ SATIŞI TEKLİF ZARFIDIR- ibaresi) belirtilir.

5.3. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler kayıtlı gönderi olarak posta yoluyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

 

6-Tekliflerin değerlendirilmesi

6.1. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. Tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesini yapmak üzere 1. Oturum kapatılır.

6.2. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı ve teklifin muhammen bedelin altında olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olanların açık artırma başlamadan vermeleri kaydıyla eksik belgeler tamamlattırılır. Tamamlamayan, teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan ve teklifi muhammen bedelin altında olan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

6.3. Teklif mektubunda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen fiyat esas alınmak kaydıyla, hatalar ihale komisyonu huzurunda istekliye düzelttirilir. İhale komisyonu huzurunda düzeltmeyi kabul etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

6.4. Geçerli ve geçersiz teklifler belirlenir ve beklenmeksizin geçerli teklif sahipleri ile açık artırmaya başlanır.

 

6.5. İstekliler ile fiyat görüşmesine başlanır. İstekliler, tekliflerini zarfların şirketimizce alınış sırasına göre verirler. İhale komisyonu, teklif veren isteklilerin her defasında tekliflerini açık artırma tespit tutanağında kayıt altına alır. Açık artırma sonucunda oluşan en yüksek teklif ve ikinci teklif sahibine açık artırma tutanağı imzalattırılır. Karar ihale komisyonu üyelerince de imzalanmak suretiyle ihale sonuçlandırılır..

 

7-Teminat olarak kabul edilecek değerler

7.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

 1. a) Tedavüldeki Türk Parası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca konvertibilitesi kabul edilen yabancı para.
 2. b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.
 3. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

7.2. Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, ana paraya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

7.3. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir

8-Geçici teminatın teslim yeri

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatlar Vakıf Katılım Bankasına TR50 0021 0000 0000 2879 3000 02 iban nolu hesaba yatırılır, makbuzun başvuru zarfının içinde sunulması gerekir. İadesi için teklif sunanların iban noları da makbuz üstüne yazılır.

 

9-Teslimat ve Ödeme Şekli ile ilgili Konular:

İhale uhdesinde kalan alıcı, tebligat süresi bitimini izleyen günden itibaren 10 (on) takvim günü içinde, araç bedelini (KDV ile birlikte) peşin olarak Vakıf Katılım Bankasına TR50 0021 0000 0000 2879 3000 02 iban nolu hesaba yatırır.

Araç bedelinin ödendiği tarihi takip eden 20 (yirmi) takvim günü içerisinde, araç bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu ile noter satış işleminin tamamlandığını gösterir belgenin ibrazını müteakip araç teslim edilecektir.

Araçların teslim yeri, 2. Maddede belirtilen aracın görüleceği yer olup, tutanak mukabili teslimat yapılacaktır. Araç nakliyesi, Damga vergisi, noter masrafları ve KDV gibi kanuni ödemeler alıcıya aittir.

 

10-Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli:

İş bu ihaleden doğabilecek her türlü ihtilaflar için Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

11- İhalemiz 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi olmayıp kulübümüz satışı kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

 

İlan olunur.

 

 

 

Ankara PTT Spor Kulübü Başkanlığı